główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Informacja

 o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

 

Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań 19.07.2019r. na ww. stanowisko wpłynęły dwie oferty pracy, które spełniają niezbędne wymagania formalne:

L.p.

Imię Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 1.  

Marcin Piotrowski

Gorajec

 1.  

Marlena Wiciejowska

Narol

artykuł nr 2

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 05 lipca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
z siedzibą ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów.

§ 2

 W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową
w składzie:

 1)   Adam Zaborniak -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie – Przewodniczący komisji
 2) Bożena Zygarlicki – Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu w Cieszanowie
 3) Piotr Bielko -  Przewodniczący Komisji Budżetowej w Cieszanowie
 4) Andrzej Szymanowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie
 5)   Urszula Duda -  Rzecznik praw pracowniczych

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 83/2019 z dnia 5 lipca 2019r

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Znajomość przepisów wynikających z ustaw:
  - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.)

- Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1870).

 1. Pięcioletni staż pracy.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury.
 4. Doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, klubami, kołami.
 5. Umiejętność obsługi komputera.
 6.  
 7. Przygotowanie w formie pisemnej prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.
 8. Umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami.
 9. Umiejętność pracy w zespole.

Warunki pracy:

Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę, stanowisko pracy zlokalizowane jest
w budynku biurowym i wyposażone w urządzenia biurowe, jak komputer oprzyrządowaniem, telefon, biurko i inne sprzęty, które spełniają ogólne wymagania.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizowanie pracy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, koordynowanie jego działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy.
 2. Inicjowanie ciekawych i wartościowych form pracy kulturalno-oświatowej.
 3. Przestrzeganie zasad oszczędnego gospodarowania budżetem Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
 4. Planowanie i organizacja imprez kulturalnych i sportowych.
 5. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji i decyzji.
 6. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i organizacjami społecznymi z terenu gminy Cieszanów.

 

Wymagane dokumenty:

 •  
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. zaświadczenia o zatrudnieniu.
 • Przygotowanie w formie pisemnej prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.
 • Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000 j.t.).
 • Kandydat który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

 

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs  na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów (pok. nr 19) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.07. 2019r.  (włącznie) do godz. 12ºº. Otwarcie kopert nastąpi po upływie terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów)
II etat – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona 22 lipca 2019r.
Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna oraz test pisemny odbędzie się w dniu  29 lipca 2019r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.